Nostalgic Walk in the Wakahran District

Nostalgic Walk in the Wakahran District map
 1. Start

  1Japanese Restaurant Aoyagi

 2. About1minutes

 3. 2Nagasaki Kenban

 4. About2minutes

 5. 3Historic Japanese Restaurant Kagetsu

 6. About3minutes

 7. 4Maruyama Park

 8. About8minutes

 9. 5Kannondo Hall

 10. About2minutes

 11. 6Tenkodo Shrine

 12. About2minutes

 13. 7Dojindo Shrine

 14. About5minutes

 15. 8Minato Park

 16. About1minutes

 17. 9Chinese Gates

 18. About1minutes

 19. 10Shinchi Chinatown

 20. About8minutes

 21. 11Dejima Bridge

 22. About1minutes

 23. 14Dejima

  Goal